เทีัยนใข สี่ เล่ม
                                  
  บทละครคริสต์มาส หัดง่าย ถ้าไม่แสดง จะอ่านในที่นมัสการหรือกลุ่มเล็กๆแล้วให้ผู้ฟังออกความคิดเห็นก็ได้
ผู้แสดงห้าคน สี่คน ถือเทียนใขคนละหนึ่งเล่ม และเด็กหรื่อผู้ใหญ่อีกหนึ่งคน
เวที 
ผู้แสดงสี่คนถือเทียนใขสี่เล่มที่จุดแล้ว  ( ยืนอยู่บนเวที ไม่ต้องเรียงแถว )
เทียนใขเล่มที่หนึ่ง   (ถอนหายใจ พูดด้วยเสียงเศร้าๆ)“เทียนของฉันมีชื่อว่า สันติสุข   แต่ฉันไม่มีกำลังใจที่จะฉายแสงต่อไป  
เพราำะไม่มีความสันติสุขท่ามกลางมนุษย์โลก มองดูรอบๆข้างซิมีแต่สงคราม, แม้แต่ภายในครอบครัวเองก็ตาม ฉันเห็นการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน"

แล้วแสงเทียนก็ค่อยๆหรี่ลงจนกระทั่งดับไป ( เป่าช้าๆใ้ห้เีที่ยนค่อยๆดับ )
เทียนใขเล่มที่สอง “ฉันคือเทียนใขแห่งความเชื่อ  ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นส่วนเกินของสังคม
  เพราะ มนุษย์ ไม่ยอมเชื่อพระเจ้า จึงไม่มีประโยชน์อะไรที่ฉันต้องฉายแสงต่ิำิอไป”

แล้วแสงเทียนก็ค่อยๆหรี่ลงจนกระทั่งดับไป ( เป่าช้าๆใ้ห้เีที่ยนค่อยๆดับ )
เทียนใขเล่มที่สาม
(พูดเบาๆ และทำเสียงเศร้าๆ ) “เทียนใขฉันมีชื่อว่าความรัก ฉันเองก็ไม่มีแรงที่จะฉายต่อไปอีก ใครๆก็เห็นแก่ตัว  คิดถึงแต่ตนเอง ไม่มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน”
แล้วแสงเทียนก็ค่อยๆหรี่ลงจนกระทั่งดับไป ( เป่าช้าๆใ้ห้เีที่ยนค่อยๆดับ )

เด็กเล็ก(หรือผู้ใหญ่ )เข้ามาเห็นเหตุการณ์ ก็ร้องไห้แล้วพูดว่า
  “ไม่ได้ ไม่ได้ อย่าดับนะ พวกเธอต้องฉายแสงต่อไป”  
เทียนใขเล่มที่สี่
   “อย่ากลัวเลย ตราบใดที่ฉันยังฉายแสงอยู่ ฉันจะคอยจุดประกายให้กับเทียนเล่มอื่นๆ       เพราะฉันคือเทียนแ่ห่งความหวัง”

แล้วเด็กน้อย( หรือผู้ใหญ่ )ก็เอาเทียนเล่มที่สี่ไปจุดเทียนเล่มที่ดับแล้ว ทั้งสี่เล่มจึงฉายแสงอีก

ท่านผู้ชมที่รัก ชีวิตของเราเปรียบเสมือนเทียนไข เราควรจุดเทียนแห่งความรักในที่ที่ขาดความรัก
ที่ที่ขาดสันติสุข เราสามารถมอบความอบอุ่น ที่ใดขาดความหวังเราสามารถฉายแสงแ่ห่งความหวังได้  ที่ใดมีความสงสัย ความกลัว เราควรฉายแสงแห่งความเชื่อได้
สันติสุข ความเชื่อ ความหวังและความรักนั้นเราได้รับจากพระเยซูคริสต์เจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตร์องค์เดียวของพระองค์ให้มาบังเกิดในโลก ในพระเยซูคริสต์เจ้าเราพบความรัก ในพระองค์เรามีความหวัง มีความเชื่อ และพระองค์คือผู้ที่ประทานสันติสุขที่โลกไม่สามารถจะให้ได้
พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสว่า “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” ( ยอห์น 8,12 )เมื่อพระองค์สถิตย์อยู่ในเรา เราสามารถที่จะจุดไฟแ่ห่งความสว่างนี้ต่อไปยังเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้

home